Algemene Voorwaarden Chris Ruhe

 

Artikel 1 - Identiteit van Chris Ruhe  

 

Chris Ruhe is een eenmanszaak handelend onder de naam CHRIS RUHE Meubelkunst en hierna te noemen: “CHRIS RUHE”. 

 

Gevestigd en kantoorhoudende:

Breekampstraat 36

5223 VB ’S-HERTOGENBOSCH

NEDERLAND

 

Postadres klantenservice:

Breekampstraat 36 

5223 VB ’S-HERTOGENBOSCH

NEDERLAND

 

Telefonisch bereikbaar op 06 – 19 64 23 61 (lokaal tarief) op maandag tot en met vrijdag van 8.30  uur tot  17.00 uur. Per e-mail bereikbaar op info@chrisruhe.nl. 

 

CHRIS RUHE is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 171865001. Het btw-identificatienummer is NL 1791 16 940 B01 

 

Artikel 2 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Overeenkomst

De Overeenkomst die tussen CHRIS RUHE en de Koper is gesloten en niet is aan te merken als Koop op afstand.

 

Overeenkomst op afstand:

De Overeenkomst op afstand die tussen CHRIS RUHE en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van CHRIS RUHE en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

 

Consument:

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

 

Koper:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met CHRIS RUHE. 

 

Duurzame gegevensdrager:

Ieder hulpmiddel dat de Consument of CHRIS RUHE in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Digitale inhoud:

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 

Recht van ontbinding:

Het recht om de Overeenkomst op afstand overeenkomstig artikel 6:230o BW te ontbinden;

 

Ontbindingstermijn:

De termijn waarbinnen het Recht van ontbinding overeenkomstig artikel 6:230o BW kan worden uitgeoefend;

 

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Afdeling I – de artikelen 4 tot en met 11 – is alleen van toepassing op de Overeenkomst op afstand tussen CHRIS RUHE en de Consument. 

2. Afdeling II – de artikelen 12 tot en met 15 – is alleen van toepassing op de Overeenkomst tussen CHRIS RUHE en de Koper. 

3. Afdeling III – de artikelen 16 tot en met 22 – is van toepassing op zowel de Overeenkomst op afstand in afdeling I als op de Overeenkomst in afdeling II.  

 

 

I - Overeenkomst op Afstand 

 

Artikel 4 – Algemene Voorwaarden

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij CHRIS RUHE zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 5 - Het aanbod

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Elk aanbod aan de Consument bevat:

a. een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en de voornaamste kenmerken. Als CHRIS RUHE gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CHRIS RUHE niet. CHRIS RUHE kan voorts niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen in de catalogus of ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm of de lichtbron van de Consument; 

b. de identiteit van CHRIS RUHE;

c. het geografisch adres waar CHRIS RUHE gevestigd is en het telefoonnummer en e-mailadres van CHRIS RUHE;

d. het adres van CHRIS RUHE waaraan de Consument eventuele klachten kan richten;

e. de totale prijs in euro’s van de producten, met inbegrip van alle belastingen, waaronder de btw, en alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;

f. de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het lokale tarief worden berekend.

 

Artikel 6 - De Overeenkomst

1. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod, waarbij CHRIS RUHE duidelijk heeft gemaakt dat de Consument een betalingsverplichting aangaat. 

2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CHRIS RUHE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CHRIS RUHE is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.

3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CHRIS RUHE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal CHRIS RUHE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. CHRIS RUHE behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. De Consument kan CHRIS RUHE desgewenst schriftelijk verzoeken om de reden. 

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht 

1. De Consument kan een Overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, vanaf:

a. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen;

b. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

c. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

d. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten heeft ontvangen voor een Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

2. De Consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of, een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan CHRIS RUHE. Dit modelformulier is aan deze Algemene Voorwaarden gehecht als Bijlage I.

3. Brengt de Consument op elektronische wijze via de website of het e-mailadres van CHRIS RUHE een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt CHRIS RUHE onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.

4. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De Consument heeft geen Recht van ontbinding bij een Overeenkomst op afstand, betreffende: 

De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde 

producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

Artikel 9 – Gevolgen herroepingsrecht

1. CHRIS RUHE vergoedt binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de producten of binnen 14 dagen nadat de Consument afdoende bewijs van verzending van de producten heeft overgelegd alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de door de Consument betaalde leveringskosten.

2. CHRIS RUHE maakt hierbij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de Consument rustende verbintenissen, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor geen kosten mag hebben.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is CHRIS RUHE niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door CHRIS RUHE aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

4. Tenzij CHRIS RUHE heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst op afstand geleverde producten zelf af te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van de in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde verklaring de door hem ontvangen producten terug of overhandigt deze aan CHRIS RUHE of aan een persoon die door CHRIS RUHE is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen.

5. De Consument is gehouden de kosten voor de retourzending voor zijn/haar rekening te nemen indien de Consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht. 

6. De Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als een behandeling van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn Recht van ontbinding, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CHRIS RUHE retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de producten onbeschadigd door CHRIS RUHE ontvangen worden. 

7. De Consument is niet aansprakelijk noch enige kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn Recht van ontbinding, onverminderd het bepaalde in lid 3 en 6 van dit artikel.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het Nederlandse adres dat de Consument aan CHRIS RUHE kenbaar heeft gemaakt. 

2. CHRIS RUHE streeft ernaar om de producten binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand af te leveren. CHRIS RUHE en de Consument kunnen een andere termijn overeenkomen. 

3. Indien CHRIS RUHE de in lid 2 van dit artikel gestelde of overeengekomen termijn niet nakomt, dan is zij in verzuim wanneer zij door de Consument in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij CHRIS RUHE een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

4. Het verzuim van CHRIS RUHE treedt zonder ingebrekestelling in wanneer:

a) CHRIS RUHE heeft geweigerd de producten te leveren;

b) aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de Overeenkomst op afstand in aanmerking genomen; of

c) de Consument aan CHRIS RUHE voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand heeft medegedeeld dat aflevering voor of op een bepaalde datum essentieel is.

5. Bij de ontbinding van de Overeenkomst op afstand wegens een tekortkoming in de nakoming van de in het tweede lid van dit artikel 10 bedoelde verbintenis, vergoedt CHRIS RUHE onverwijld alle van de Consument ontvangen betalingen.

6. De producten zijn voor het risico van de Consument vanaf het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen.

7. In geval de Consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door CHRIS RUHE wordt aangeboden, gaat het risico over op de Consument op het moment van ontvangst van de producten door de vervoerder.

 

Artikel 11 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1. 

2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CHRIS RUHE te melden.

3. CHRIS RUHE is gerechtigd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Consument in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling op rekening of per kredietkaart. Op basis van verkregen informatie kan CHRIS RUHE een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren.

 

 

II - Overeenkomst


Artikel 12 - Aanbod 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

Artikel 13 – Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod. 

2. CHRIS RUHE behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. De Koper kan CHRIS RUHE desgewenst schriftelijk verzoeken om de reden. 

Artikel 14 - Levering en uitvoering 

1. Als plaats van levering geldt het Nederlandse adres dat de Koper aan CHRIS RUHE kenbaar heeft gemaakt. Het transport wordt verzorgd door een derde partij niet zijnde CHRIS RUHE. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper. 

2. CHRIS RUHE streeft ernaar om de producten binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst af te leveren. CHRIS RUHE en de Koper kunnen een andere termijn overeenkomen. 

3. De door CHRIS RUHE opgegeven levertijd is slechts een indicatie en kan nimmer worden opgevat als een fatale termijn. 

4. CHRIS RUHE behoudt zich het recht voor de levering aan te passen. 

5. De producten zijn voor het risico van de Koper vanaf het moment dat de Koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. CHRIS RUHE is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of het zoekraken van zendingen. 

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat CHRIS RUHE overgaat tot levering van de producten.  

2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CHRIS RUHE te melden.

3. CHRIS RUHE is gerechtigd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Koper in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling op rekening of per kredietkaart. Op basis van verkregen informatie kan CHRIS RUHE een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren.

 

 

III – Algemene bepalingen


Artikel 16 - Conformiteit 

1. CHRIS RUHE staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst op afstand dan wel de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Indien de geleverde producten non-conform zijn, dient de Consument dan wel Koper dit binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk te melden bij CHRIS RUHE. Ruilen is alleen mogelijk binnen 8 werkdagen na de op de factuur genoemde datum.

3. De Koper is gehouden de kosten voor de retourzending voor zijn/haar rekening te nemen indien. 

4. Indien de Koper de producten retour zendt  zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CHRIS RUHE retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de producten onbeschadigd door CHRIS RUHE ontvangen worden. 

5. Zodra CHRIS RUHE de retour gezonden producten heeft ontvangen, wordt het reeds betaalde bedrag – min de verzendkosten – teruggestort op het door Koper opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 17 - Garantie

1. CHRIS RUHE verstrekt 1 jaar garantie op de producten. De door CHRIS RUHE verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument dan wel Koper op grond van de Overeenkomst op afstand dan wel Overeenkomst tegenover CHRIS RUHE kan doen gelden. 

2. Voor zover CHRIS RUHE aan de Consument dan wel Koper producten onder garantie heeft geleverd, vervallen alle verplichtingen van CHRIS RUHE voortkomend uit die garantie indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik/beheer van die producten door de Consument dan wel Koper. CHRIS RUHE bepaalt of de Consument dan wel Koper in aanmerking komt voor garantie en bepaalt de wijze van reparatie. 

3. Indien de Consument dan wel Koper een beroep doet op een eventuele overeengekomen garantieregeling, doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft CHRIS RUHE het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de Consument dan wel Koper in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven. 

4. Als garantiebewijs geldt de factuur.

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

1. CHRIS RUHE behoudt zich jegens de Consument dan wel Koper het eigendomsrecht voor op alle geleverde producten tot het moment dat de Consument dan wel Koper alle verplichtingen uit alle Overeenkomsten jegens CHRIS RUHE heeft voldaan. 

 

Artikel 19 – Algemene Voorwaarden 

1. CHRIS RUHE behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Consument dan wel Koper. De versie van de Algemene Voorwaarden die geldt voor het aanbod is de versie die te vinden is op www.chrisruhe.nl  ten tijde van het doen van het aanbod.

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

1. CHRIS RUHE is exclusief rechthebbende op alle door hem geleverde producten en alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de producten, de website en de digitale content rusten bij CHRIS RUHE, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hieronder valt met name, maar niet uitsluitend, de merken, handelsnamen, auteurs- en modelrechten en octrooien. Behoudens toestemming, is het derden niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, tenzij de wet anders bepaalt. 

 

Artikel 21 – Buitengerechtelijke incassokosten

1. Mocht de Consument dan wel Koper na een schriftelijke aanmaning door CHRIS RUHE, niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 22– Geschillen en toepasselijk recht

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank. 

 

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring